Home About Us Products Certificate Services Contact Us Job Profile

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภายในที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับจ่ายพลังงานไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่รับกระแสไฟฟ้าและทำหน้าที่ในการควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ นั่นคือ สวิทซ์บอร์ด


ตู้สวิทซ์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำมีหน้าที่ในการรับและจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับสวิทซ์บอร์ดในระบบโมดูลาร์เป็นตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีความเป็นอิสระใน อุปกรณ์ที่จะเลือกใช้ภายในตู้รวมทั้งการประกอบตู้ในระบบ Knock-Down สามารถประกอบขึ้นเป็นโมดูลที่มีขนาดแตกต่างกันได้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ด้วยความเป็นมืออาชีพในเรื่องตู้สวิทซ์บอร์ด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า U-SMD เป็นสินค้าที่ดีมีมาตรฐานสูงในระดับประเทศและในระดับสากล ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เป็นมาตรฐานสากลทั้งเรื่องประสิทธิภาพและเรื่องการผลิต บริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในการยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งเป็นผู้ให้บริการที่ดีมาโดยตลอด

ปัจจุบัน บริษัท ยู-เอสเอ็มดี จำกัด พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อรับรองความต้องการระดับสากลเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการผลิตและประสิทธิภาพอีกทั้งการใช้บริการที่ดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บันทึก

บันทึก

บริษัท ยู-เอส เอ็มดี จำกัด

140 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย, ต. แคราย อ.กระทุ่มแบน, จ. สมุทรสาคร 74110

โทร : +66 (0)34 447 360-3, +66 (0)89 919 6207-8 (Auto)
Fax : +66 (0) 34 447 364-5

บันทึก

 
  
view